Regulamin

 • 1. Rodzaje wizyt lekarskich

  wizyta kontrolna
  – dotyczy pacjentów znajdujących się pod stałą opieką lekarską, w stabilnym stanie psychicznym

  wizyta terapeutyczno/diagnostyczna
 • kolejne wizyty w trakcie diagnozy pacjenta
 • wizyty kontrolne podczas, których pacjent oczekuje wypisania stosownych zaświadczeń lekarskich, wówczas zaświadczenia są w cenie wizyty
 • kolejne wizyty gdy następuje pogorszenie stanu pacjenta lub pacjent i jego opiekunowie potrzebują dodatkowej psychoedukacji lub wsparcia terapeutycznego
 • wizyty po dłuższej nieobecności u lekarza (powyżej 6 m-cy)

  wizyta diagnostyczna pierwszorazowa
 • na pierwszą wizytę w sprawie dziecka do 14 roku życia zapraszamy samych rodziców/ opiekunów
 • w przypadku wizyty w sprawie dziecka powyżej 14 roku życia możliwe jest przybycie zarówno tylko
  opiekunów jak i opiekunów z dzieckiem
 • proszę o zabranie ze sobą dotychczasowej dokumentacji medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, wszelkich orzeczeń i opinii na temat funkcjonowania dziecka
  Na umówione wizyty zapraszam 15 minut przed planowanym czasem. W przypadku spóźnienia na wizytę, czas wizyty zostanie skrócony o czas spóźnienia.
 1. Płatności
 • o wysokości opłaty za wizytę pacjent jest informowany przy zapisie
 • płatność należy uregulować przed wizytą
 • płatności tylko w formie bezgotówkowej : przelew, blik, karta płatnicza
 • w przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed
  spotkaniem, proszę o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta
 • nie uregulowanie zaległej płatności, w tym płatności za nieodwołaną wizytę skutkuje brakiem możliwości zarezerwowania kolejnego terminu
 • w przypadku wizyt pierwszorazowych, w aktualnym gabinecie, obowiązuje przedpłata przelewem na konto (opis w pkt.3)
 • w razie płatności dokonanej przelewem, proszę o przesłanie potwierdzenia na adres e-mail
 • cennik dotyczy wizyt stacjonarnych i telemedycznych
 • cennik może ulec zmianie
 1. Płatności- wizyta pierwszorazowa
 • obowiązuje płatność w postaci przedpłaty przelewem na konto
 • płatność musi być dokonana powyżej 48 godzin przed wizytą, brak opłaty jest równoznaczne z anulowaniem wizyty
 • wpłata jest traktowana jako potwierdzenie terminu wizyty
 • jeśli danego dnia jest umówiona wizyta pierwszorazowa diagnostyczna oraz wizyta dziecka obowiązuje przedpłata za obie wizyty
 • termin wizyty może być odwołany lub zmieniony powyżej 48 godzin przed wyznaczonym spotkaniem, po tym terminie płatność nie podlega zwrotowi
 • potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail
 • w przypadku gdy wizyta odbywa się po dniach wolnych od pracy (weekendy, święta), przedpłata musi być dokonana najpóźniej do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dni wolne od pracy.
 1. Odwoływanie wizyt
 • odwołanie lub zmiana terminu wizyty jest możliwa nieodpłatnie powyżej 24 godzin przed spotkaniem, proszę o kontakt z gabinetem telefonicznie lub poprzez sms na numer: 723 525 094
 • odwołanie po czasie lub nie odwołanie skutkuje opłatą 50% kwoty cennikowej za daną usługę
 • w przypadku nie odwołania wizyty pierwszorazowej pacjent ponosi 100% kosztów wizyty
 1. Wystawianie recept i zaświadczeń do komisji orzekających poza wizytą
  Zgodnie z obowiązującym prawem leki psychotropowe, skierowania do szpitala psychiatrycznego, zaświadczenia lekarskie do wszelkich komisji orzekających w tym do poradni psychologiczno-pedagogicznej i do komisji orzekania o niepełnosprawności, muszą być wypisywane po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta.

  Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

  W związku z powyższym, zaświadczenia do komisji lekarskich będą wystawiane jedynie na wizytach lekarskich. Recepty poza wizytą i zaświadczenia lekarskie p będą wystawiane w sytuacjach wyjątkowych dla stałych pacjentów, gdy od ostatniej wizyty nie minęło więcej niż 4 m-ce i gdy brak jest możliwość zapisania się na szybszą wizytę lekarską.

 1. Zaświadczenia i opinie lekarskiej
 • zaświadczenia wystawione na wizycie są nieodpłatne
 • opinia lekarska jest wystawiana poza wizytą
 • czas na przygotowanie zaświadczeń i opinii poza wizytą to 14 dni
 • w przypadkach pilnych, gdy konieczność sporządzenia dokumentu ma być poniżej 14 dni, do kosztu opinii/zaświadczeń doliczane jest 100% wartości
 • płatność za zaświadczenia i opinie należy uiścić z góry
 1. Dokumentacja medyczna z wizyty u specjalisty
 • pacjent może uzyskać dokumentację od lekarza psychiatry
 • dokumentacja wydawana jest na pisemny wniosek pacjenta lub w przypadku pacjenta niepełnoletniego, rodziców pacjenta
 • dokumentacja wydawana jest w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku